Thibault Pitois, ©Matthieu Gibson

Thibault Pitois, ©Matthieu Gibson